VI SAB/Wa 37/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2171092

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. VI SAB/Wa 37/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska - Grońska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. O. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi T. S. na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. O. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 1/12, ze skargi T. S. na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych, zwolniono skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowiono dla niego adwokata z urzędu. Pismem z dnia (...) kwietnia 2012 r. (przesłanym Sądowi do wiadomości) Okręgowa Rada Adwokacka w W. poinformowała o wyznaczeniu adwokata M. O. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego.

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt VI SAB/Wa 1/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T. S. na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych. Natomiast postanowieniem z 26 września 2012 r. referendarz sądowy, po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika skarżącego z urzędu z (...) września 2012 r., przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. O. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł powiększone o kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku VAT.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt VI SAB/Wa 1/12) zostało zaskarżone w całości skargą kasacyjną sporządzoną przez pełnomocnika skarżącego z urzędu, którą to Sąd drugiej instancji uwzględnił, uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 1976/12). W skardze kasacyjnej został zawarty wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu kasacyjnym według norm przepisanych, albowiem nie zostały one pokryte w całości ani w części. Pełnomocnik skarżącego z urzędu stawił się na rozprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i powtórzył wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu zainicjowanym skargą kasacyjną.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, której nadano sygn. akt VI SAB/Wa 37/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 sierpnia 2014 r. w punkcie 1 zobowiązał Krajową Radę Doradców Podatkowych do rozpoznania wniosku skarżącego w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych w terminie 2 miesięcy od doręczenia organowi akt sprawy, w punkcie 2 stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a w punkcie 3 przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. O. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł, w tym kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku VAT.

W piśmie z (...) listopada 2014 r., uzupełnionym pismem z (...) grudnia 2014 r. pełnomocnik z urzędu ponowił wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów nieopłaconej (tak w części, jak i w całości) pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w postępowaniu kasacyjnym.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. (dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461 (dalej rozporządzenie). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł.

Natomiast stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest bezczynność organu administracji publicznej dotycząca wniosku skarżącego o przekształcenie wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych, a czynności pełnomocnika skarżącego z urzędu na etapie postępowania kasacyjnego polegały na sporządzeniu i wniesieniu skargi kasacyjnej oraz uczestnictwie w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zatem podstawę prawną do obliczenia wynagrodzenia dla wyznaczonego z urzędu adwokata M. O. (który reprezentował skarżącego również w pierwszej instancji) za czynności wykonane w drugiej instancji w ramach zastępstwa prawnego stanowi przepis § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia. W konsekwencji przysługujące jemu wynagrodzenie wynosi 180 zł (co stanowi 75% stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia), przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23% podatku VAT, tj. o kwotę 41,40 zł.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.