Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569528

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2018 r.
VI SA/Wa 988/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi I. w K. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy powołania na stanowisko komornika sądowego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - Izba Komornicza w K. - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy powołania J. J.-L. na stanowisko komornika sądowego.

Uczestnik postępowania J. J.-L. wniosła w niniejszej sprawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 21 maja 2018 r. strona skarżąca cofnęła skargę. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2018 r. umorzono postepowanie sądowoadministracyjne w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

W niniejszej sprawie, w związku z cofnięciem przez stronę skarżącą skargi i umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego wszczętego wniesieniem skargi, należy uznać, że postępowanie w zakresie przyznania uczestnikowi postępowania prawa pomocy stało się zbędne i postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu, stosownie do treści art. 249a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 249a w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.