Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975393

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 973/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. L. i J. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. L. i J. L. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji leczenia poza granicami kraju postanawia: przywrócić skarżącym termin do wniesienia skargi Zarządzenie: odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie do wniesienia zażalenia przesłać skarżącemu oraz pełnomocnikowi organu administracji publicznej

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) listopada 2014 r. W. L. podał, że (...) lutego 2014 r. A. L. złożyła do Prezesa NFZ wniosek o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju. Do dnia złożenia przedmiotowego pisma strony nie otrzymały informacji o sposobie załatwienia sprawy. W związku z tym skarżący wystąpili o udzielenie pisemnej informacji o sposobie załatwienia wniosku nr (...) zmarłej żony W. L. o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju.

W piśmie z (...) grudnia 2014 r. organ wyjaśnił, że z uwagi na powzięcie informacji o zgonie A. L. (żonie skarżącego) decyzja Prezesa NFZ z (...) września 2014 r., z uwagi na brak możliwości jej doręczenia stronie postępowania, została pozostawiona w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia.

W piśmie z (...) grudnia 2014 r. strona wskazała następców prawnych zmarłej (...) lipca 2014 r. A. L. w osobie: W. L. i J. L.

Powołując się na art. 30 § 4 k.p.a. skarżący wniósł o doręczenie decyzji Prezesa NFZ z (...) września 2014 r.

Do pisma skarżący załączył Akt poświadczenia dziedziczenia przez: W. L. i J. L.

Decyzja Prezesa NFZ z (...) września 2014 r. została doręczona skarżącym (...) lutego 2015 r. w odpowiedzi na pismo z (...) listopada 2014 r.

Pismem z 27 lutego 2015 r. (nadanym w urzędzie pocztowym 27 lutego 2015 r. - data stempla pocztowego) W. L. i J. L. (skarżący) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (nazywanego dalej: "Prezesem NFZ") z (...) września 2014 r. Nr (...), w której zawarli wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu skarżący wyjaśnili, że niedotrzymanie terminu do wniesienia skargi było konsekwencją niedostarczenia decyzji w związku ze stwierdzeniem przez Prezesa NFZ braku możliwości prowadzenia postępowania z udziałem spadkobierców A. L. i złożeniem decyzji do akt sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

W myśl art. 87 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Należy podkreślić, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wówczas, gdy strona w sposób przekonujący uprawdopodobni brak swojej winy w uchybieniu terminu. Z brakiem winy mamy natomiast do czynienia tylko w przypadku zaistnienia niezależnych od strony i niemożliwych do przezwyciężenia okoliczności, z powodu których doszło do przekroczenia wyznaczonego przepisami prawa terminu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt I OZ 246/08). Oceniając wystąpienie tej przesłanki, Sąd przyjmuje obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest zatem dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Skarżący, z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., złożyli 27 lutego 2015 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu, jako przyczynę, która spowodowała uchybienie terminu, powołali postępowanie organu, który (zgodnie z wyjaśnienia zawartymi w piśmie z (...) grudnia 2014 r.) pozostawił decyzję w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z uwagi na brak możliwości jej doręczenia stronie postępowania, która zmarła.

Decyzja została doręczona skarżącym (spadkobiercom) w wyniku podjętych przez nich działań.

Zdaniem Sądu, okoliczności wskazane przez skarżących we wniosku, uprawdopodobniają brak winy w uchybieniu terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.