Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973496

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 961/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV postanawia

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić skarżącemu M. Z. kwotę 200 zł (słownie: dwustu złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

M. Z. (dalej: "skarżący"), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 18 maja 2015 r. (karta 21 akt sądowych) doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Jednocześnie w treści zarządzenia pouczono, że kwotę wpisu sądowego należy uiścić - w terminie 7 dni - od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący w dniu 26 maja 2015 r. (karta nr 22 akt sądowych) uiścił należny w sprawie wpis sądowego od powyższej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 18 maja 2015 r. doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Siedmiodniowy termin rozpoczął bieg 19 maja 2015 r. i upłynął z dniem 25 maja 2015 r. Zgodnie z aktami sprawy skarżący uiścił należny w sprawie wpis w dniu 26 maja 2015 r., a więc z jednodniowym uchybieniem terminu zakreślonego zarządzeniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.