Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835604

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 949/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.).

Sędziowie WSA: Grażyna Śliwińska, Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.