VI SA/Wa 92/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 92/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753756

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015 r. VI SA/Wa 92/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2013 r. B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (skarżąca w niniejszej sprawie) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

Wraz ze skargą strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 października 2014 r. sygn. II GZ 872/14 oddalił zażalenie skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, odmawiające skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi.

Zarządzeniem z dnia (...) grudnia 2014 r. profesjonalny pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 400 (czterysta) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie, zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu (...) grudnia 2014 r. (k. 91 akt sądowych).

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2015 r. (k. 92), należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 powołanej ustawy stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stwierdzić należy, że skarżąca nie wykonała wezwania Sądu do uiszczenia wpisu sądowego w zakreślonym do tego terminie, co skutkuje odrzuceniem skargi. Pomimo prawidłowo doręczonego w dniu (...) grudnia 2014 r. wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, wskazana kwota nie została uiszczona. Skarga zatem, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.