Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013473

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 lipca 2019 r.
VI SA/Wa 896/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 944/17 w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 944/17 w przedmiocie kary pieniężnej.

Sąd przesłał skarżącemu zarządzenie z dnia 24 maja 2019 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 czerwca 2019 r. Skarżący na wezwanie Sądu nie uiścili wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1302 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a.") stanowi, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu w dniu 3 czerwca 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 10 czerwca 2019 r. W zakreślonym terminie wpis nie został jednak uiszczony wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.