VI SA/Wa 891/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973484

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r. VI SA/Wa 891/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w W. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego (cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej) postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lutego 2015 r. spółka C. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w W. (nazywana dalej "Skarżącą"), reprezentowana przez adwokata, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) stycznia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego (cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z 1 kwietnia 2015 r. pełnomocnik Skarżącej został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opubl. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a.") poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego upoważniającego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi wraz z dokumentem określającym umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi Skarżącej 4 maja 2015 r.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, przez które należy rozumieć niedochowanie wymogów, jakie przepisy prawa wiążą ze skutecznym złożeniem skargi.

W myśl obowiązujących przepisów, obok warunków określonych w art. 57 p.p.s.a., skarga powinna spełniać wymagania pisma procesowego, wymienione w art. 46 p.p.s.a. Zgodnie z art. 46 § 3 w związku z art. 57 p.p.s.a. do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył takiego dokumentu. Pojęcie pełnomocnictwa należy rozumieć całościowo jako komplet dokumentów niezbędnych do wykazania umocowania pełnomocnika do działania za mocodawcę. Jeżeli stroną w postępowaniu jest osoba prawna, właściwą formą wykazania posiadania, przez zgłaszającego się w jej imieniu pełnomocnika procesowego, umocowania jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik Skarżącej, pismem sądowym z 27 kwietnia 2015 r. został wezwany do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi, pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu Skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi wraz z dokumentem określającym umocowanie do reprezentowania Skarżącej w postaci pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi doręczono pełnomocnikowi strony 4 maja 2015 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upływał z końcem 11 maja 2015 r.

Zważywszy, że w wyżej wymienionym terminie pełnomocnik nie wykonał wezwania Sądu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Odnośnie pkt 2 postanowienia Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.