VI SA/Wa 85/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973482

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2015 r. VI SA/Wa 85/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. z siedzibą (...) na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie otwarcia na nowo rozprawy w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lutego 2014 r. S. S.p.A. z siedzibą w O., W. (dalej jako: "S.") wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie w całości prawa ochronnego na wzór użytkowy PL 65916 pt: "Łącznik zapalacza gazu" udzielonego na rzecz E. z siedzibą (...) (dalej: "E.", "skarżąca").

Po rozpatrzeniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na sporny wzór użytkowy na rozprawie w dniu (...) czerwca 2014 r., Przewodniczący zamknął rozprawę. Kolegium Orzekające, po odbyciu narady postanowiło, na podstawie art. 2559 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, dalej: "p.w.p."), odroczyć ogłoszenie decyzji w tej sprawie.

W dniu (...) czerwca 2014 r. do organu wpłynął wniosek S. o ponowne otwarcie przewodu i wyznaczenie nowego terminu rozprawy. Spółka wniosła kolejne pismo w dniu (...) czerwca 2014 r., do którego dołączyła nowe materiały dowodowe.

Kolegium Orzekające postanowieniem z dnia (...) czerwca 2014 r. otworzyło na nowo zamkniętą rozprawę.

W dniu (...) lipca 2014 r. skarżąca złożyła do organu pismo z prośbą o doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia (...) czerwca 2014 r. i rektyfikację tego postanowienia poprzez podanie podstaw prawnych dla jego rozstrzygnięcia.

Postanowieniem z dnia (...) września 2014 r. Urząd Patentowy RP odmówił uzupełnienia i sprostowania pouczenia zawartego w postanowieniu z dnia (...) czerwca 2014 r.

W dniu 7 listopada 2014 r. (data stempla urzędowego) E. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dwie skargi o tożsamej treści, w których zaskarżyła postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia (...) czerwca 2014 r. oraz postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia (...) września 2014 r. Sprawy zostały zarejestrowane odpowiednio pod sygnaturami VI SA/Wa 85/15 oraz VI SA/Wa 86/15.

Niniejsza sprawa dotyczy skargi na postanowienie z dnia (...) czerwca 2014 r. w przedmiocie otwarcia na nowo zamkniętej w dniu (...) czerwca 2014 r. rozprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie ww. skargi jako niedopuszczalnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do odrzucenia skargi.

Zakres właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne akty lub czynności niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia (...) czerwca 2014 r. w którym organ postanowił otworzyć na nowo rozprawę zamkniętą w dniu (...) czerwca 2014 r. Zaskarżone postanowienie wydane zostało na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., dalej: "k.p.a.") w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p.

Zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a. na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Jak z kolei stanowi art. 256 ust. 1 p.w.p. do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zażalenie przysługuje na precyzyjnie określone przez ustawodawcę rozstrzygnięcia. Organ zatem, w zawartym w zaskarżonym postanowieniu pouczeniu, słusznie uznał, że na postanowienie w przedmiocie otwarcia na nowo zamkniętej rozprawy stronom nie przysługuje zażalenie ponieważ nie jest to postanowienie kończące postępowanie, ani też rozstrzygające sprawę co do istoty.

Należy wskazać, że przepisy k.p.a. nie przewidują możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia na nowo zamkniętej rozprawy, gdyż środek zaskarżenia przysługiwałby jedynie od decyzji wydanej po zakończeniu prowadzenia przedmiotowe postępowanie. Ustawodawca nie nadał podejmowanym w tym trybie aktom rangi odrębnych rozstrzygnięć, pozwalających przyjąć dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego w tego rodzaju sprawach. Brak jest także przepisów szczególnych, które w takich przypadkach pozwalałyby na kontrolę sądowoadministracyjną.

Skoro na postanowienie w przedmiocie otwarcia na nowo zamkniętej rozprawy nie służy zażalenie, to oznacza to, że zakwestionowane rozstrzygnięcie jest niezaskarżalne i tym samym nie podlega kontroli sądów administracyjnych, skoro ten kontroluje działalność administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 3 § 2 i § 3 tej ustawy).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.