Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973480

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 849/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. Sp.j. z siedzibą w S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi I. Sp.j. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 849/15 oddalił skargę I. Sp.j. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Z protokołu rozprawy wynika, że Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia publikacji orzeczenia na dzień 11 czerwca 2015 r.

Pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data nadania u operatora pocztowego) skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek złożony przed ogłoszeniem sentencji jest przedwczesny i jako taki nie wywołuje skutków procesowych (vide: postanowieniu SN z dnia 15 września 2000 r. I PKN 406/00, OSNAP 2002, Nr 8, poz. 190, także - komentarz T. Woś Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005 r. str. 453).

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2015 r. skargi I. Sp.j. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia, na dzień 11 czerwca 2015 r. Pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data nadania u operatora pocztowego) skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie orzeczenia. Wniosek skarżącej został zgłoszony przed ogłoszeniem sentencji wyroku, a zatem jest przedwczesny i jako taki nie wywołuje skutków prawnych.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.