Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973472

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 771/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi G.S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2015 r. (data nadania u operatora pocztowego) G.S. (dalej: skarżący, strona) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Gospodarki Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w którym skarżący wskazał, że na skutek wydania przez Komendanta Głównego Policji decyzji w przedmiocie skreślenia go z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej doszło do utraty przez skarżącego stałej pracy będącej głównym źródłem utrzymania rodziny.

Komendant Główny Policji w odpowiedzi na złożoną skargę zauważył, że na skarżącym spoczywa obowiązek wykazania zaistnienia przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania decyzji i zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie skarżący nie wykazał okoliczności, z których wynikałoby, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowałoby niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, co spowodowało, że argumenty skarżącego pozostały bez uzasadnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd natomiast może, na wniosek strony, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

W toku rozpatrywania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podstawową kwestią jest ocena czy decyzja, której wstrzymania żąda strona, nadaje się do wykonania i wymaga wykonania. Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy lub zakazy określonego zachowania, aktów, na których podstawie określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie, i mocą, którego mocą zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na postawie, których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany a drugi wyłącznie uprawniony (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt II FZ 358/12).

Analizując wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, należy zauważyć, że zaskarżona decyzja nie jest aktem o opisanych powyżej skutkach, a jedynie aktem, na którego mocy nastąpiło skreślenie go z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Tym samym zaskarżona decyzja pozbawiona jest cechy wykonywalności niezbędnej do wstrzymania jej wykonania.

W tym stanie rzeczy, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.