Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817236

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
VI SA/Wa 744/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz, Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.