Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
VI SA/Wa 738/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - T. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, skargę na decyzję tego organu z dnia (...) stycznia 2016 r. w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzeniem Sędziego Sprawozdawcy z dnia (...) maja 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, stosownie do § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostało odebrane dnia 2 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Zarządzenie w przedmiocie wpisu od skargi zostało doręczone 2 czerwca 2016 r. Zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego upłynął w dniu 9 czerwca 2016 r.

Zgodnie natomiast z notatką służbową z dnia (...) czerwca 2016 r., po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano do dnia (...) czerwca 2016 r. wpłaty do niniejszej sprawy, wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

Sąd mając na względzie powyższe ustalenia, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.