Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 674/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. N. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Z. N. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Z. N. (nazywany dalej "skarżącym") pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w G. z dnia (...) października 2014 r. nr (...), którą skreślono skarżącego z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

W skardze wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej: "p.p.s.a.") z uwagi na niekonstytucyjny charakter przepisu uprawniającego Komendanta Wojewódzkiego Policji do podjęcia decyzji o skreśleniu z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jak również z uwagi na fakt, że postępowanie karne przeciwko skarżącemu nie zostało zakończone.

Skarżący podniósł, że utrzymuje się z pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej. Odebranie licencji spowoduje utratę pracy. Uniewinnienie przez Sąd powszechny nie spowoduje przywrócenia skarżącego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Skarżący będzie zmuszony ponopwnie uzyskać wpis na listę, jednakże do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej przez sąd powszechny skarżący będzie pozbawiony środków do zycia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu, wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie pomimo lakoniczności jego uzasadnienia.

Zdaniem Sądu w sytuacji wykonania decyzji skreślającej skarżącego z listy pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia straci on natychmiast pracę, a więc zostanie pozbawiony środków do życia. Twierdzenie to jest prawdopodobne, zważywszy, że w dobie kryzysu gospodarczego rynek pracy jest hermetyczny, przez co istnieją obiektywne, znaczne trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Zdaniem Sądu, powołanie się przez skarżącego we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na utratę środków do życia w związku z jej wykonaniem, wypełnia przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. II GZ 68/13 (www.cbois.nsa.gov.pl) utrata źródła dochodu związana z utratą uprawnień do wykonywania zawodu, który z uwagi na swój rodzaj uprawnień tych wymaga, spowodować może wystąpienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody.

Jednocześnie Sąd zauważa, że pozytywne rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu ma charakter tymczasowy i nie przesądza o końcowym wyniku sprawy. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zamknięty, co oznacza, że Sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia lub czynności. Kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, a więc prawidłowości zastosowania przez organy administracji państwowej przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni, Sąd dokona dopiero po przeprowadzeniu rozprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.