Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722485

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2019 r.
VI SA/Wa 665/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi " (...)" sp. z o.o. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia " (...)" stycznia 2019 r. sygn. " (...)" w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 marca 2019 r., czyli w ustawowym terminie, " (...)" sp. z o.o. (dalej: skarżąca), reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia " (...)" stycznia 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd pismem z dnia 25 kwietnia 2019 r. (k. 10 akt) wezwał pełnomocniczkę skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie pełnomocnictwa upoważniającego do wniesienia skargi bądź do zastępowania skarżącej przed sądami administracyjnymi a także odpisu KRS skarżącej, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocniczce skarżącej w dniu 29 kwietnia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 11 akt).

Do dnia 23 maja 2019 r. pełnomocniczka skarżącej nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W myśl art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, nie zwalnia od obowiązku przedłożenia pełnomocnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym ani fakt, iż pełnomocnictwo przedłożono w postępowaniu administracyjnym, ani złożenie tego dokumentu do innej sprawy sądowoadministracyjnej (tak m.in. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2010 r., I FSK 916/10 oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2008 r., I FSK 530/08). Z kolei zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a., do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Niedołączenie do skargi pełnomocnictwa stanowi brak formalny skargi, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2005 r., GSK 1337/04), co wynika z art. 57 § 1 w zw. z art. 49 § 1 p.p.s.a.

Według art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Natomiast w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa przewiduje inny rygor. Rygorem nieuzupełnienia braków formalnych skargi jest, zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., odrzucenie skargi.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uiszczenia braków formalnych skargi zostało doręczone pełnomocniczce skarżącej w dniu 29 kwietnia 2019 r. Była ona zatem zobowiązana uzupełnić braki w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego ostatnim dniem był 6 maja 2019 r. Do 23 maja 2019 r. brak formalny skargi nie został uzupełniony. Wobec tego skarga podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.