Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 654/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) grudnia 2014 r., znak (...) w przedmiocie odmowy udzielenia w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "(...)" (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2015 r. skarżąca L. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej zwana skarżącą) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) grudnia 2014 r., znak: znak (...) w przedmiocie odmowy udzielenia w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "(...)"(...)

Zarządzeniem z dnia 6 marca 2015 r., doręczonym pełnomocnikowi skarżącego przy piśmie Sądu z dnia 30 marca 2015 r., strona została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 1000 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, doręczenie pełnomocnikowi skarżącego powyższego wezwania nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 14 akt sądowych) i do dnia wydania niniejszego postanowienia strona nie dopełniła czynności określonej tym wezwaniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na postanowienie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, że pismo informujące stronę skarżącą o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało prawidłowo doręczone mu w dniu 3 kwietnia 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 14 akt sądowych), a więc termin do wykonania czynności określonej tym pismem upłynął w dniu 10 kwietnia 2015 r. Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowych notatka służbowa z dnia 20 maja 2015 r., karta nr 15 akt sądowych verte), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.