Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973457

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 642/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. "Noga Meblowa" nr Rp. 16102 postanawia

1)

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

2)

zwrócić skarżącej G. kwotę 1000 zł (słownie: tysiąca złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. "Noga Meblowa" nr Rp. 16102. Skarżąca uiściła zarazem wpis sądowy w kwocie 1000 zł.

Skarżąca pismem z dnia 6 czerwca 2015 r. wniosła o cofnięcie przedmiotowej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.