Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162007

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lipca 2016 r.
VI SA/Wa 63/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt. VI SA/Wa 63/15 oddalającego skargę T. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić T. uiszczony wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 30 grudnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 63/15 oddalił skargę T. (dalej "skarżący") na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełnomocnik skarżącego r. pr. S. D. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ustawowym terminie sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od powyższe wyroku. Do skargi kasacyjnej pełnomocnik skarżącego dołączył zaskarżony wyrok, wyrok WSA w Warszawie z 6 lutego 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1251/11 oraz protokół końcowy z negocjacji z 9 grudnia 2010 r.

Sąd pismem z 17 maja 2016 r. wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., 718 dalej "p.p.s.a.") przez złożenie 40 odpisów skargi kasacyjnej wraz z załącznikami dla uczestników postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W myśl art. 176 § 1 i 2 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany oraz powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Stosownie do art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sąd pragnie podkreślić, że kwalifikacja skargi kasacyjnej jako pisma procesowego wywołuje określone konsekwencje. Po pierwsze - ocena jego prawidłowości wymaga ustalenia, czy spełnia ona wymogi pisma procesowego. Po drugie, czy dołączono wymaganą liczbę odpisów skargi kasacyjnej i odpisów załączników.

Mając na uwadze powyższe uregulowania i odnosząc je do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że pełnomocnik skarżącego wezwany został m.in. do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez złożenie 40 odpisów skargi kasacyjnej wraz z załącznikami dla uczestników postępowania.

Pełnomocnik skarżącego w zakreślonym przez Sąd terminie złożył co prawda 40 odpisów skargi kasacyjnej, ale bez żądanych załączników. Oznacza to, że skarżący nieprawidłowo uzupełnił braki formalne ww. skargi kasacyjnej.

Z tych względów na mocy art. 178 w zw. z art. 176 § 2 p.p.s.a. należało odrzucić skargę kasacyjną. W zakresie zwrotu kosztów postępowania Sąd działał w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.