Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973456

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 625/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi E. z siedzibą w S., Stany Zjednoczone Ameryki na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi (...). z siedzibą w (...),(...),(...) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy skarżąca i uczestnik postępowania - (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pismem z dnia (...) maja 2015 r. wnieśli o zawieszenie postępowania wskazując, że prowadzą rozmowy dotyczące polubownego zakończenia sporu.

Na wezwanie Sądu, Urząd Patentowy RP, w piśmie z dnia 23 czerwca 2015 r. przychylił się do wniosku o zawieszenie postępowania.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 j.t..) Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, wobec czego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.