Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028753

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
VI SA/Wa 614/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2019 r., znak (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia:

1. odrzucić skargę

2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz K. P.- kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

K. P. (dalej "skarżący") pismem z dnia 27 stycznia 2020 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2019 r., znak (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Wezwaniem z dnia 18 maja 2020 r., skarżący został zobowiązany do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi pod rygorem odrzucenia skargi poprzez wskazanie numeru PESEL stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit.b p.p.s.a.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 1 czerwca 2020 r. (k.22), więc termin na uzupełnienie braków upłynął dnia 8 czerwca 2020 r.

Zgodnie z datą stempla pocztowego (k.21), Skarżący nadał pismo wskazujące numer PESEL w dniu 9 czerwca 2020 r. tj. po upływie terminu na uzupełnienie braków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325., dalej jako "p.p.s.a."), pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

W niniejszej sprawie skarżący, wnosząc do Sądu skargę, nie podał w nim numeru PESEL, nie uczynił tego również w zaznaczonym terminie, na wezwanie Sądu. Nieuzupełnienie braku formalnego pisma w terminie uniemożliwia nadanie mu prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy.

Zważywszy zatem na okoliczność, iż w zakreślonym terminie skarżący, prawidłowo pouczony, nie uzupełnił braków skargi, Sąd orzekł, jak w pkt 1 postanowienia, czyniąc to w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2, Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.