Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 606/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez posiadania karty opłaty drogowej postanawia: - odrzucić skargę, - zwrócić skarżącemu kwotę 120 złotych uiszczonych tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...)marca 2004 r. A. B. wniósł za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ww. organu z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. z dnia (...) czerwca 2003 r. nr. (...) i obciążającą skarżącego karą pieniężną w wysokości 3.000 złotych za wykonywanie transportu drogowego bez posiadania ważnej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Dnia (...) maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do skarżącego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 120 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania Sądu wynika, iż doręczono je skarżącemu dnia (...) maja 2004 r. W związku z powyższym termin na usunięcie wymienionego powyżej braku formalnego w postaci uiszczenia wpisu sądowego upłynął dnia (...) maja 2004 r.

Zapis pozycji obejmującej datę wpłaty dołączonego do akt polecenia przelewu wskazuje natomiast, iż wpis sądowy uiszczony został dnia (...) czerwca 2004 r., a więc po upływie terminu wskazanego w wezwaniu sądu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, przy czym, w myśl art. 232 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd zwraca w przedmiotowej sytuacji stronie uiszczony wpis.

W związku z powyższym Sąd postanowił odrzucić skargę i zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy.