Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975370

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 września 2015 r.
VI SA/Wa 602/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia

1.

uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 602/15 w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji;

2.

wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - E. S., pismem z (...) stycznia 2015 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 3000 złotych za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu wniosku powołał się na bardzo trudną sytuację majątkową. Podkreślił, iż kara nałożona w niniejszej sprawie jest jedną z 9 kar nałożonych w ramach jednej kontroli.

W wykonaniu zarządzenia z 27 marca 2015 r., pismem z 23 kwietnia 2015 r., doręczonym skarżącemu w 27 kwietnia 2015 r. Sąd wezwał stronę do nadesłania dokumentów, potwierdzających okoliczności wskazane przez skarżącego we wniosku, jako uzasadniające zastosowanie w sprawie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu.

W odpowiedzi na powyższe pismem z 1 maja 2015 r. skarżący ponownie przesłał odpis skargi z 23 stycznia 2015 r. wskazując, iż wszystkie jego postulaty zawarte zostały w treści skargi, dlatego też nie rozumie, o jakie dokumenty chodzi. Podkreślił, iż w jego ocenie postępowanie nie może zostać zakończone bez przeprowadzenia prawidłowości działania "viaBox".

Postanowieniem z 26 czerwca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania zaskarżonej decyzji, wskazując, iż samo zgłoszenie wniosku, jak również oświadczenie skarżącego o bardzo trudnej sytuacji majątkowej, otrzymywaniu minimalnego wynagrodzenie za pracę, posiadanym wspólnie z żoną majątku w postaci mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym, jak i wielości kar nałożonych w ramach jednej kontroli nie było wystarczające. Niemożność skonfrontowania podniesionych przez skarżącego okoliczności z dokumentami odzwierciedlającymi faktyczną sytuację finansową strony uniemożliwiało Sądowi stwierdzenie, czy w sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 605/15, łączącej się ze sprawą niniejszą (z uwagi na okoliczność przeprowadzenia jednej kontroli, podczas której stwierdzono 9 incydentów), na postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji E. S. wniósł zażalenie wskazując, iż nie zrozumiał on skierowanego do niego wezwania w przedmiocie przedstawienia dokumentacji potwierdzającej okoliczności trudnej sytuacji majątkowej skarżącego. W załączeniu zażalenia, strona przedstawiła kopie: umowy o pracę; zaświadczenie o zarobkach; zaświadczenie o zarobkach małżonki, zaświadczenie z banku o wysokości zobowiązań kredytowych; oświadczenie o wysokości stałych nakładów finansowych ponoszonych z tytułu utrzymania gospodarstwa domowego.

Postanowieniem z 31 sierpnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 605/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny, uwzględnił zażalenie strony skarżącej i wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia, Sąd wskazał, że wnioskodawca należycie uprawdopodobnił, że wykonanie decyzji, może spowodować poważne, a zarazem trudne do odwrócenia pogorszenie sytuacji życiowej całej jego rodziny, co potwierdziły dokumenty złożone wraz z zażaleniem z 13 lipca 2015 r. Zdaniem Sądu dziewięć decyzji nakładających na stronę kary w wysokości 3000 złotych każda, stanowi znaczącą kwotę, mając na uwadze możliwości finansowe skarżącego oraz jego małżonki, gdyż suma ta wielokrotnie przekracza ich miesięczne dochody.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stosownie do treści art. 61 § 4 p.p.s.a. postanowienie w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. Z treści art. 61 § 4 p.p.s.a. można wyprowadzić wniosek, że na podstawie tego przepisu sąd administracyjny może zmienić postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności i wstrzymać jego wykonanie bez stosownego wniosku strony. Warunkiem niezbędnym takiego rozstrzygnięcia jest zmiana okoliczności sprawy i w ramach tej zmiany zaistnienie jednej z przesłanek uzasadniających wstrzymanie (por. także postanowienie NSA z 31 marca 2005 r., II OZ 155/05, OSS 2005, Nr 3, poz. 72).

W rozpatrywanej sprawie postanowieniem z 26 czerwca 2015 r. odmówiono stronie skarżącej wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż nie przedstawiono wystarczających dowodów, które w ocenie Sądu orzekającego w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, uzasadniałyby przyznanie stronie ochrony tymczasowej.

Strona nie wniosła zażalenia na powyższe rozstrzygnięcie.

Na obecnym etapie postępowania Sądowi znana jest nowa okoliczność świadcząca o trudnej sytuacji finansowej skarżącego, potwierdzona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 605/15, uwzględniającym zażalenie w przedmiocie odmowy wstrzymania decyzji. W tożsamej sprawie tego samego skarżącego, Sąd bowiem dysponował dodatkową dokumentacją przedstawiającą jego aktualną sytuację finansową. Strona wnosząc zażalenie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 605/15 przedstawiła kopie: umowy o pracę; zaświadczenie o zarobkach; zaświadczenie o zarobkach małżonki, zaświadczenie z banku o wysokości zobowiązań kredytowych; oświadczenie o wysokości stałych nakładów finansowych ponoszonych z tytułu utrzymania gospodarstwa domowego.

Mając powyższe na uwadze, Sądowi z urzędu wiadoma jest złożona sytuacja finansowa, w jakiej znalazł się skarżący wskutek nałożenia na niego kary w dziewięciu sprawach o łącznej kwocie 27 000 złotych.

Na marginesie należy wskazać, iż zgodnie z treścią znowelizowanego brzmienia przepisu art. 61 § 6 p.p.s.a., strona będzie podlegała ochronie tymczasowej do wydania orzeczenia uwzględniającego skargę bądź do momentu uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

W związku z powyższym, w ocenie Sądu, w sprawie zaistniały nowe okoliczności przemawiające za zmianą postanowienia z 26 czerwca 2015 r.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. należało wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.