Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975369

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 594/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej postanawia: zwolnić skarżącego R. J. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

R. J. (dalej też jako skarżący) wniósł w niniejszej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z informacji zawartych we wniosku oraz przedłożonych na wezwanie referendarza sądowego dokumentów wynika, że skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Skarżący podał, że wysokość jego emerytury wynosi 4080 złotych netto, jednakże realnie uzyskuje dochód z tego tytułu w kwocie 1651 złotych netto miesięcznie. Kwota 2 500 złotych potrącana jest bowiem co miesiąc tytułem alimentów zasądzonych na rzecz żony i córki. Skarżący wskazał, że oprócz wydatków na poczet ubrań, żywności i mediów, ponosi także wydatki związane z leczeniem nadciśnienia. W złożonym w odpowiedzi na wezwanie oświadczeniu skarżący wskazał, że nie posiada żadnych rachunków bankowych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż zasadnym jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie. Przy dochodach skarżącego oscylujących wokół kwoty tysiąca sześciuset złotych w skali miesiąca, uwzględniając wskazane przez skarżącego stałe koszty miesięczne, poniesienie przez niego pełnych kosztów postępowania skutkowałoby uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla niego. Ponadto zgodnie z oświadczeniem skarżącego nie dysponuje on oszczędnościami, które mógłby przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.