Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 592/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. G. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2003 r. znak: (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2004 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2003 r. znak: (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 3 marca 2004 r. w trybie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) przekazał skargę organowi zobowiązując go, zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) do przekazania Sądowi w terminie 30 dni odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy.

Dnia (...) maja 2004 r. Sąd skierował do skarżącego wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi, zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2003 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270), poprzez uiszczenie przez skarżącego wpisu sądowego w wysokości 100,00 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania Sądu wynika, iż doręczono je skarżącemu (...) maja 2004 r. W związku z powyższym termin na usunięcie wymienionych powyżej braków formalnych upłynął (...) maja 2004 r.

W związku z faktem, iż skarżący uiścił wpis sądowy dnia (...) maja 2004 r., a zatem po upływie 7-dniowego terminu, Sąd, mając na uwadze przepis art. 58 § 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy, postanowił jak w sentencji.