Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 października 2004 r.
VI SA/Wa 58/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2004 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2004 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informacja Krajowej Rady Radców Prawnych,

z której wynikało, iż KRRP otrzymała z Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) wiadomość o śmierci skarżącej Pani D. K.

W związku z powyższym Sąd zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego w (...) z prośbą o potwierdzenie ww. informacji.

W dniu (...) września 2004 r. wpłynęła do Sądu przesyłka pocztowa nadana przez Urząd Stanu Cywilnego w (...) zawierająca odpis skrócony aktu zgonu D. K., z którego wynika, iż skarżąca zmarła w dniu (...) lipca

2004 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania.

W niniejszej sprawie przedmiot postępowania był ściśle związanych z osobą zmarłej D. K., albowiem dotyczył skreślenia z listy radców prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.