Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722502

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 r.
VI SA/Wa 573/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. O. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe

2. zasądzić od Ministra Inwestycji i Rozwoju kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie Minister Inwestycji i Rozwoju, w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018.1302) - zwanej dalej p.p.s.a., organ uwzględnił skargę, uchylając zaskarżoną decyzję v. decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju z (...) marca 2019 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę, aż do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc organ uwzględnił skargę zgodnie z żądaniem skarżącego, oczywistym jest, iż dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w pkt 1 sentencji. O kosztach orzeczono zaś na podstawie art. 201 § 1 jak w pkt II sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.