Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lutego 2005 r.
VI SA/Wa 565/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sędziowie WSA: Magdalena Bosakirska (spr.), Asesor Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2005 r. sprawy ze skargi W. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją nr (...) z dnia (...) lutego 2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. nr (...) z dnia (...) października 2003 r. odmawiającą wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu w sklepie ogólnospożywczym przy ul.C. w W., przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Do wydania tej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia (...) kwietnia 2003 r. W. B. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie trzech zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu, w prowadzonym przez niego sklepie ogólnospożywczym usytuowanym przy ul. C. w W. W toku postępowania przedstawiciele Delegatury Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu W. w Dzielnicy U. przeprowadzili oględziny placówki i stwierdzili w protokole z (...) kwietnia 2003 r., że usytuowana jest ona w ciągu pawilonów handlowych na terenie bazaru "(...)".

Zgodnie z § 2 ust. 1 p.2 uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2003 r. "miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane na terenie bazarów i targowisk". W tym stanie rzeczy, opierając się na wskazanym wyżej protokole, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W. dnia (...) maja 2003 r. postanowieniem nr (...) wydała negatywną opinię co do wniosku W. B. o przedłużenie trzech zezwoleń na sprzedaż w jego sklepie napojów z różną zawartością alkoholu. Opinię tę wnioskodawca zaskarżył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia (...) września 2003 r. nr (...) utrzymało w mocy postanowienie o negatywnej opinii.

Na to postanowienie wnioskodawca wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z mocy art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 p.1271/ sprawa podlegała rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 listopada 2004 r. sygn. akt 6 II SA 4226/03 oddalił skargę W. B. Wyrok ten nie został zaskarżony i jest prawomocny.

W toku postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego zaskarżenia negatywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych toczyło się równocześnie postępowanie co do wydania trzech żądanych przez wnioskodawcę zezwoleń.

W sprawie niniejszej, dotyczącej zezwolenia na handel napojami powyżej 4,5% do 18% alkoholu, decyzją nr (...), z dnia (...) października 2003 r. Prezydent W. odmówił wydania zezwolenia. Jako podstawę prawną decyzji podał art. 12 ust. 2 i art. 18 ust. 3 p.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1231 z późn. zmianami/ oraz § 2 ust. 1 p.2 uchwały nr VIII/98/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2003 r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że sklep usytuowany jest na terenie bazaru, wobec tego Miejska Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie, zaś zezwolenie na sprzedaż alkoholu może być wydane jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.

Od tej decyzji odwołał się W. B. W odwołaniu wskazał, że sprawa nie jest dokładnie wyjaśniona i dlatego postanowienie Miejskiej Komisji z dnia (...) maja 2003 r. nr (...) o negatywnej opinii - jest wadliwe.

Zaskarżoną decyzją nr (...) z dnia (...) lutego 2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. nr (...) z dnia (...) października 2003 r. odmawiającą wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu w sklepie ogólnospożywczym przy ul.C. w W. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia SKO wskazało art. 18 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W uzasadnieniu decyzji SKO wskazało, że warunkiem decyzji o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu jest pozytywna opinia Miejskiej Komisji, zaś w sprawie niniejszej opinia ta jest negatywna, brak więc podstaw do wydania zezwolenia.

Skargę na tę decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W. B.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 z 2002 r. poz. 1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r. poz. 1270, dalej zwane p.p.s.a./ Badając w ten sposób zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził naruszenia prawa, skarga jest więc nieuzasadniona.

Zgodnie z art. 18 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się "po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy". Ta pozytywna opinia, wydana w trybie art. 106 k.p.a., jest warunkiem wstępnym do uzyskania zezwolenia. Dopiero w razie, gdy opinia Komisji jest pozytywna, organ rozważa całokształt okoliczności i wydaje decyzję merytoryczną, która nie musi, ale może być pozytywna. Gdy opinia Miejskiej Komisji jest negatywna, warunek wstępny nie jest spełniony i zezwolenie nie może być wydane.

W sprawie niniejszej jest niesporne, że opinia Miejskiej Komisji była negatywna. Postanowienie o negatywnej opinii, zaskarżone przez wnioskodawcę, zostało utrzymane w mocy przez SKO, a skarga na to postanowienie została wyrokiem z dnia 15 listopada 2004 r. oddalona. Wyrok ten nie został zaskarżony. Negatywna opinia co do lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu w sklepie wnioskodawcy jest więc prawomocna. Ta negatywna opinia stanowi fakt o znaczeniu prawnym, którym związany jest organ wydający decyzję. Ustawa nie daje możliwości wydania zezwolenia z pominięciem negatywnej opinii Miejskiej Komisji, jeżeli więc taka negatywna opinia jest prawomocna i funkcjonuje w obrocie prawnym, to musi to skutkować odmową wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W sprawie niniejszej w chwili wydawania decyzji II instancji, wydane już było postanowienie SKO utrzymujące w mocy negatywną opinię, co do lokalizacji punktu sprzedaży. W momencie wyrokowania w sprawie niniejszej, prawidłowość tej opinii była już prawomocnie skontrolowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie 6 II SA 4226/03. Wydając wyrok niniejszy Wojewódzki Sąd Administracyjny musi przyjąć, że brak jest pozytywnej opinii Miejskiej Komisji, a skoro tak, to brak było wstępnego warunku do uzyskania zezwolenia, a wobec tego odmowa wydania zezwolenia nie narusza prawa.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.