VI SA/Wa 555/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657743

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. VI SA/Wa 555/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. N. na postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA z dnia (...) listopada 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 17 stycznia 2019 r. skarżący, B. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA z dnia (...) listopada 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania. Rozstrzygnięcie to zostało podjęte wskutek rozpatrzenia podania skarżącego o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA z (...) listopada 2017 r. nr (...), ustalającą opłatę za używanie odbiorników telewizyjnych.

Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącemu 12 grudnia 2018 r. z pouczeniem, że od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Ministra Infrastruktury, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Centrum Obsługi Finansowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej p.p.s.a.), skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Należy przez to rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne. Przedmiotem kontroli Sądu jest postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA z dnia (...) listopada 2018 r. Nr (...) wydane w trybie nadzwyczajnym - wznowienia postępowania. Stosownie do treści art. 149 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; dalej k.p.a.) odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Jak wynika z akt sprawy zaskarżone postanowienie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 12 grudnia 2018 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie jego zaskarżenia. Z pouczenia zawartego w treści postanowienia jednoznacznie wynika, że strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść zażalenie do Ministra Infrastruktury, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skarżący, pomijając przysługujący mu w toku postępowania administracyjnego środek zaskarżenia, wniósł skargę do sądu administracyjnego, w której kwestionuje rozstrzygnięcie organu wydane w I instancji. Mając na względzie zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wskazać należy, że przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego może być jedynie postanowienie wydane przez Ministra Infrastruktury w efekcie rozpoznania zażalenia od postanowienia z (...) listopada 2018 r. Wniesienie skargi bez wyczerpania trybu zaskarżenia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej przysługującego stronie w toku postępowania administracyjnego czyni skargę strony niedopuszczalną i podlegającą odrzuceniu.

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.