Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2004 r.
VI SA/Wa 555/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia (...) października 2000 r. o sygn. (...) w przedmiocie podjęcia dostarczania energii elektrycznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2004 r. M. K., za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na "część" postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia (...) października 2000 r. o sygn. (...) nakazującego (...) S.A. podjęcie dostarczania energii elektrycznej do nieruchomości skarżącego do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w nadesłanej do Sądu odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie argumentując, iż w myśl przepisów ustawy - Prawo energetyczne, od postanowienia w przedmiocie kontynuowania dostaw energii elektrycznej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej nie przysługuje zażalenie, a zaskarżenie postanowienia może być dokonane w odwołaniu od decyzji. Organ podniósł ponadto, iż wniesione we wskazanym trybie przez skarżącego odwołanie od decyzji Prezesa URE z dnia (...) grudnia 2000 r. do sądu powszechnego podnoszące zarzuty również w stosunku do skarżonego postanowienia zostało oddalone.

W przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, iż od decyzji oraz postanowień, na które służy stronie zażalenie, wydanych przez Prezesa URE strona może odwołać się do Sądu Okręgowego w (...) - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Postanowienia natomiast, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Jak stanowi art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm) odwołanie od decyzji Prezesa URE wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, przy czym postępowanie w sprawie odwołania od decyzji organu toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych (art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne).

W związku z faktem, iż ustawa - Prawo energetyczne oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego wskazują jako sąd właściwy dla rozpatrzenia odwołań od decyzji Prezesa URE (jak również zażaleń na postanowienia ww. organu) sąd ochrony konkurencji i konsumentów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, postanowił jak wyżej.