Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919798

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 547/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. w G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: sprostować pkt 3 sentencji wyroku z dnia 11 czerwca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 547/12 w ten sposób, że w miejsce "kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych" wpisać "kwotę 200 (dwieście) złotych"

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. dalej zwana p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2012 r. Sąd orzekając o zwrocie kosztów postępowania, obejmujących w rozpoznawanej sprawie tylko koszty wpisu sądowego od skargi, którego wysokość - zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wynosi 200 (dwieście) złotych, w skutek oczywistej omyłki zamiast tej kwoty, podlegającej zasądzeniu od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz S. w G., z tytułu zwrotu kosztów postępowania wpisał kwotę 457 złotych, czyli koszty obejmujące wpis sądowy oraz koszty zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa, tymczasem w niniejszej sprawie strona skarżąca nie była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Z powyższych względów, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.