Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2005 r.
VI SA/Wa 544/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) lutego 2005 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2.

zwrócić P. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. kwotę 500 złotych (pięćset złotych) stanowiącą połowę uiszczonego w sprawie wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2004 r. pełnomocnik P. Sp. z o.o. z siedzibą w Z., radca prawny D. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP skargę na decyzję ww. organu z dnia (...) lutego 2005 r. nr (...) oddalającą wniosek skarżącej spółki o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słownego (...) nr (...).

W odpowiedzi na wystosowane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) kwietnia 2004 r. wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi, skarżąca spółka uiściła wpis sądowy w kwocie 1.000 zł oraz przedłożyła odpis aktualny z KRS.

Pismem przesłanym w dniu (...) stycznia 2005 r. pełnomocnik skarżącej spółki, radca prawny Z. B., z uwagi na fakt przeniesienia prawa ochronnego do znaku towarowego, którego ochrony spółka dochodziła w niniejszym postępowaniu na C. z siedzibą w L., USA, uznał dalsze prowadzenie sporu za bezprzedmiotowe i cofnął skargę.

W myśl art. 60 ustaw y z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi nie wywoła wspomnianych skutków, które powodowałyby nieskuteczność żądania strony.

W przypadku natomiast skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Ponadto w sytuacji, w której cofnięcie pisma nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.