Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
VI SA/Wa 542/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S."U." Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) lutego 2004 r. nr Sp (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru zdobniczego postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, S. "U." Sp. z o.o. z siedzibą w S. pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r. złożyła skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...), w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru zdobniczego.

Pismem z dnia 5 maja 2004 r. pełnomocnik skarżącej radca prawny I. G. została zobowiązana do usunięcia "braków formalnych skargi poprzez: uiszczenie wpisu sądowego, złożenie pełnomocnictwa procesowego oraz złożenia dokumentu z którego wynikałoby upoważnienie do reprezentacji skarżącej spółki (wyciągu z rejestru sądowego), w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika z akt administracyjnych pełnomocnik jest zatrudniony w skarżącej spółce w związku z powyższym wezwanie zostało skierowane na adres skarżącej.

Wezwanie zostało doręczone w dniu 13 maja 2004 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru przesyłki - pełnomocnika Nr (...) M. I. w aktach sprawy).

W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 20 maja 2004 r., skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, zatem skarga podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), Sąd postanowił jak w sentencji.