Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
VI SA/Wa 54/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W świetle art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę na decyzję administracyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ostateczna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) (zwanego dalej SKO) z (...) grudnia 2003 r. została doręczona skarżącemu 18 grudnia 2003 r. z pouczeniem o terminie i trybie jej zaskarżenia.

Pismo zatytułowane "odwołanie od decyzji (...)"

skierowane do SKO i potraktowane - jak wynika z akt sądowych i administracyjnych - przez ten organ jako skarga na ww. decyzję do sądu administracyjnego, skarżący nadał listem poleconym w urzędzie pocztowym 20 stycznia 2004 r., a więc z przekroczeniem terminu przewidzianego na zaskarżenie decyzji, który to termin upłynął z dniem 19 stycznia 2004 r.

Zważywszy, że stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, na podstawie tego przepisu stosowanego w związku z art. 97 § 1 i nast. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) należało orzec, jak w sentencji postanowienia.