Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2004 r.
VI SA/Wa 534/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2004 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. R. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2004 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2004 r. skarżący W. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2004 r., Nr (...), w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską.

W piśmie z dnia (...) maja 2004 r. skarżący został wezwany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do usunięcia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200,- złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie powyższe zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 czerwca 2004 r., a więc termin do usunięcia braku formalnego skargi upływał w dniu 14 czerwca 2004 r.

Z notatki służbowej z dnia 1 września 2004 r. sporządzonej przez sekretarza sądowego Wydziału VI WSA w Warszawie wynika, iż skarżący do dnia 16 lipca 2004 r. nie uiścił stosownego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270; dalej także: p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym przez Sąd terminie braków formalnych skargi.

Nieuiszczenie wpisu jest niewątpliwie istotnym brakiem formalnym skargi, którego nieusunięcie uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Z akt sprawy wynika jednoznacznie, iż skarżący nie uiścił wpisu sądowego pomimo otrzymania wezwania w tym zakresie, dokonanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji postanowienia, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.