Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2004 r.
VI SA/Wa 533/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba (spraw.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2004 r. skarżący cofnął skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w związku z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), cofnięcie skargi wiąże Sąd.

Uwzględniając powyższe Sąd, na podstawie art. 161 § 1 ust. 1 wyżej cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie w sprawie umorzył.