Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 532/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2004 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na Sąd Rejonowy w (...) w przedmiocie wydania postanowienia dotyczącego podziału działki postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r. Pan K. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo, w którym zwrócił się ze skargą przeciwko Sądowi Rejonowemu w (...) w przedmiocie wydania postanowienia w sprawie podziału bliżej nieokreślonej działki nr (...) o pow. (...) ha.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Granice właściwości sądów administracyjnych oraz istota wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez te sądy, zostały określone wprost w art. 184 Konstytucji RP. Z przepisu tego wynika, że sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Wyraźne określone w Konstytucji RP granice właściwości rzeczowej sądów administracyjnych znalazły swoje potwierdzenie w przepisach ustaw reformujących sądownictwo administracyjne, a więc ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), jak również ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Szczegółowe unormowanie właściwości rzeczowej sądów administracyjnych zawierają przepisy art. 1-5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ze skargi złożonej przez Pana K. G. wynika, iż skarży on Sąd Rejonowy w (...) w przedmiocie wydania postanowienia w sprawie podziału nieruchomości (działki nr (...) o pow. (...) ha.).

W świetle powyższego należy uznać, iż skarga wniesiona przez skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, albowiem skarga na czynności sądów powszechnych w zakresie określonym przez skarżącego nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.