Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 523/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. N. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2003 r. Sygn.akt III SA 374/02 w przedmiocie odmowy wznowienie postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską postanawia odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 kwietnia 2004 r. (data nadania w urzędzie pocztowym 5 kwietnia 2004 r.) skarżący z wnosił o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2003 r. Sygn.akt III SA 374/02 w przedmiocie odmowy wznowienie postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską.

Skarżący wskazał, że w dniu 3 listopada 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał niekorzystny dla niego wyrok natomiast w dniu 4 listopada 2003 r. w sprawie Sygn.akt III SA 3080/01 w podobnym stanie faktycznym Sąd orzekł korzystny dla innego skarżącego wyrok i uchylił decyzję organu w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską.

Biorąc pod uwagę powyższe skarżący wnosił o ponowne rozpatrzenie jego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 270 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, pop. 1270) można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Przesłanki wznowienia postępowania zawiera przepis § 1 art. 273 ustawy zgodnie, którym można żądać wznowienia gdy orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa. Przepis § 2 cytowanego artykułu wskazuje, że można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Zgodnie z § 3 cytowanego artykułu można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy. W tym przypadku przedmiotem rozpoznania przez sąd jest nie tylko zaskarżone orzeczenie, lecz są również z urzędu inne prawomocne orzeczenia dotyczące tej samej sprawy.

W przedstawionym stanie faktycznym skarżący nie wykazał opisanych wyżej przesłanek, które mogłyby skutkować innym rozstrzygnięciem.

Ponadto przy rozstrzyganiu tej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny wziął pod uwagę przepis art. 285 ustawy zgodnie z którym niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 280 § 1 powołanej ustawy skargę należało odrzucić.