Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2004 r.
VI SA/Wa 499/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2004 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. C., P. M., M. R., W. K., Z. K., T. S. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...)czerwca 2003 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 58 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Sąd pismem z dnia (...) maja 2004 r. wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego oraz złożenie należycie opłaconego pełnomocnictwa procesowego w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczono pełnomocnikowi skarżącemu w dniu (...) maja 2004 r. Wezwanie nie zostało wykonane.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił skargę odrzucić.