Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852104

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2014 r.
VI SA/Wa 482/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski.

Sędziowie WSA: Grzegorz Nowecki (spr.), Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.