Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 473/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia postanawia: umorzyć postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2004 r. Z. M. wniósł za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ww. organu z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) na mocy której uchylono decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2003 r. nr (...) oraz nałożono na skarżącego karę pieniężną w wysokości 6.000 złotych za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego w nadesłanej do Sądu dnia (...) kwietnia 2004 r. odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uwzględnienie skargi w całości załączając następnie, w odpowiedzi na wezwanie Sądu, decyzję z dnia (...) kwietnia 2004 r. o sygn. (...) uchylającą zarówno zaskarżoną decyzję z dnia (...) lutego 2004 r., jak również poprzedzającą ją decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2003 r. oraz umarzającą postępowanie administracyjne w I instancji w całości.

W konsekwencji uwzględnienia skargi przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i uchylenia decyzji podlegającej zaskarżeniu postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie stało się bezprzedmiotowe.

Mając na względzie, iż zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku, gdy postępowanie staje się bezprzedmiotowe sąd wydaje postanowienie o jego umorzeniu, należało postanowić jak wyżej.