Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162000

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 lipca 2016 r.
VI SA/Wa 452/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę  

Uzasadnienie faktyczne

J. S. (dalej "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Transportu Drogowego wniósł o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

W myśl art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. Nr 718, dalej "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, że zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 29 grudnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi rozpoczął bieg 30 grudnia 2015 r. i upływał z dniem 28 stycznia 2016 r. Z akt sprawy natomiast wynika, że skargę wniesiono do Sądu w dniu 29 stycznia 2016 r. (data stempla pocztowego), a więc z jednodniowym uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

W związku z powyższym skargę należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.