Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2161999

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
VI SA/Wa 4365/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej S. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 4365/14 odrzucającego skargę kasacyjną S. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 4365/14 oddalajacego skargę S. S. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2016 r., doręczonym profesjonalnemu pełnomocnikowi skarżącego, tj. S. S., w dniu (...) kwietnia 2016 r., odrzucił skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Sądu z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 4365/14, z uwagi na wniesienie skargi kasacyjnej z uchybieniem terminu.

W dniu (...) maja 2016 r. skarżący, reprezentowany przez adwokata, wniósł skargę kasacyjną na ww. postanowienie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1)

przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

1a) odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 § 3;

1b) umorzenie postępowania;

2)

wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3)

skreślone

4)

odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5)

sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

5a) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;

6)

oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7)

odrzucenie skargi kasacyjnej;

8)

odrzucenie zażalenia;

9)

zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10)

ukaranie grzywną.

Stosownie do treści art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

Z kolei w myśl art. 46 § 1 pkt 2 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać oznaczenie rodzaju pisma.

Przepis art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarżący, reprezentowany przez adwokata, winien był zastosować się do treści przepisu art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. i zaskarżając postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, wnieść do Sądu właściwie zredagowany środek odwoławczy, tj. zażalenie.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 178 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną, jako niewłaściwie sporządzony środek odwoławczy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.