Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753871

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
VI SA/Wa 4216/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.W. na opinię Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie wyceny nieruchomości gruntowych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2014 r. H.W., (skarżąca w niniejszej sprawie) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na opinię Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie wyceny nieruchomości gruntowych.

W odpowiedzi na skargę Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wniosła o odrzucenie skargi H.W., wskazując, że ocena wykonanych przez skarżącą operatów została przeprowadzona na zlecenie Sądu Rejonowego w R. Wydział (...) do sprawy (...), w której to sprawie skarżąca jest powódką. Ewentualne więc zastrzeżenia co do sporządzonej oceny podlegają zatem weryfikacji przez Sąd Rejonowy w R. w ramach prowadzonego przez ten Sąd postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm, dalej: "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne, zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a. obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (pkt 1), postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (pkt 2), postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie (pkt 3), inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (pkt 4), pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach (pkt 4a), akty organów jednostek samorządu terytorialnego i akty nadzoru nad działalnością organów tych jednostek (pkt 6, 7) oraz bezczynność organów lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a (pkt 8).

Na podstawie § 3 powołanego artykułu sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm., dalej u.g.n.), rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Stosownie do art. 157 ust. 1 i ust. 2 u.g.n. oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że postępowanie przewidziane w art. 157 u.g.n. o gospodarce nieruchomościami dotyczy wyłącznie oceny prawidłowości sporządzenia operatu (por. S. Kalus, Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami pod red. G. Bieńka, Wyd. Prawnicze, Warszawa 2005, s. 481). Przy czym oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych dokonuje według takich samych zasad, jakie obowiązują rzeczoznawców przy ich sporządzaniu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2007 r., II OSK 1322/06, publ. LEX nr 341051).

Wypada zauważyć, że definicja organizacji zawodowej zawarta w art. 4 pkt 15 u.g.n., określa, że organizacja zawodowa to utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) - stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które samodzielnie określają swoje cele i struktury organizacyjne.

Z postanowień art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1547), wynika, że sąd administracyjny został powołany do kontroli działalności organów administracji publicznej, a zatem kontroli działalności organów państwa (organów administracji rządowej, jak i innych organów państwa wykonujących administrację publiczną) oraz organów samorządowych wykonujących administrację publiczną. Przedmiotem kontroli sądu administracyjnego jest zatem kontrola władczych działań organów państwa oraz organów wspólnot samorządowych (por. B. Adamiak, O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowym, PiP 2006, z. 11, s. 44).

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nie jest organem administracji publicznej, a zatem nie podlegają kontroli sądów administracyjnych opinie przez nią sporządzone.

Ponieważ skarga H.W., dotyczy opinii sporządzonej do operatu szacunkowego w zakresie wyceny nieruchomości rolnych, która to opinia nie jest żadnym z aktów wymienionych w art. 3 § 2 i § 3 p.p.s.a., skarga ta, jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.