Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975347

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 4161/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "M" Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 października 2014 r. "M" Sp. z o.o. z siedzibą w L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 grudnia 2014 r. (k. 61) skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie do uiszczenia wpisu od skargi skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r. sygn. VI SA/Wa 4161/14 odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżąca nie wniosła sprzeciwu na powyższe postanowienie, w związku z czym stało się ono prawomocne.

Zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2015 r. skarżąca została poinformowana o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w kwocie wskazanej w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 grudnia 2014 r.

Pismo informujące o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi, zostało doręczone skarżącej w dniu 25 czerwca 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 149).

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2015 r. (k. 150), należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 powołanej ustawy stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stwierdzić należy, że skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w zakreślonym do tego terminie, co skutkuje odrzuceniem skargi. Pomimo prawidłowo doręczonego skarżącej w dniu 25 czerwca 2015 r. pisma informującego o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 złotych, skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego. Skarga zatem, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.