Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835522

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 405/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski (spr.).

Sędziowie WSA: Sławomir Kozik, Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi A. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.