Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756644

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 maja 2015 r.
VI SA/Wa 4002/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. i A. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić A. S. i A. S. kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną solidarnie tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - A. S. i A. S. wnieśli skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przy piśmie z dnia 14 kwietnia 2015 r. skarżącym doręczono odpis zarządzenia z dnia 16 marca 2015 r., którym wezwano skarżących do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych (słownie: dwieście złotych), w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania Sądu wynika, iż wezwania doręczono skarżącym w dniu 20 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym termin na usunięcie tego braku formalnego skargi w postaci uiszczenia solidarnie wpisu sądowego upłynął w dniu 27 kwietnia 2015 r. Zapis pozycji obejmującej datę wpłaty dołączonego przez Sąd do akt polecenia przelewu wskazuje, iż wpis sądowy od skargi uiszczony został w dniu 28 kwietnia 2015 r., a więc po upływie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako "p.p.s.a.", skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, przy czym, w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd zwraca w przedmiotowej sytuacji stronie uiszczony wpis.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 27 kwietnia 2015 r., zaś skarżący uiścili wpis w dniu 28 kwietnia 2015 r., czyli po upływie wskazanego terminu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.