Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2018 r.
VI SA/Wa 3294/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 r., odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2015 r., odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie spółki B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej skarżąca, spółka) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2015 r. odrzucajcie skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2014 r. oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

W uzasadnieniu zażalenia spółka wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzuci wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Zarządzeniem z dnia (...) czerwca 2016 r. starszy referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W związku z powyższym Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia (...) października 2016 r., doręczonym spółce przy piśmie Sądu z dnia (...) października 2016 r., spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia tego zażalenia.

Z Rejestru Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia (...) stycznia 2017 r. nie zarejestrowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego pomimo wezwania nie zostanie uiszczona należna opłata, a zażalenie od którego pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, będzie podlegało odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie, zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 4 stycznia 2016 r. w kwocie 100 zł zostało doręczone skarżącej w dniu (...) listopada 2016 r. Skarżąca zobowiązana była wykonać jej w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego bieg upływał w dniu (...) listopada 2016 r.

Z informacji Rejestru Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia (...) stycznia 2017 r. żądana kwota nie została przez stronę uiszczona.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.