Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2612022

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2018 r.
VI SA/Wa 324/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 stycznia 2017 r. D. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej. W skardze zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. starszy referendarz sądowy odmówił skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Na skutek wniesionego sprzeciwu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 października 2017 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie starszego referendarza sądowego.

Zarządzeniem z dnia 11 grudnia 2017 r., doręczonym skarżącemu przy piśmie Sądu z dnia 20 grudnia 2017 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 450 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, doręczenie skarżącemu powyższego wezwania nastąpiło w dniu 29 grudnia 2017 r. (k. 56 akt sąd.) i do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie dopełnił czynności określonej tym wezwaniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej p.p.s.a.) stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, że pismo informujące skarżącego o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało prawidłowo doręczone mu w dniu 29 grudnia 2017 r. (k. 56 akt sąd.), a więc termin do wykonania czynności określonej tym pismem upłynął w dniu 5 stycznia 2018 r. Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowych notatka służbowa z dnia 25 stycznia 2018 r., karta nr 57 akt sąd.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.