Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614677

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.
VI SA/Wa 3161/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia tut. Sądu z dnia 10 kwietnia 2014 r. o odmowie przyznania skarżącemu - T. K. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych - zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2014 r. skarżący został poinformowany, że zobowiązany jest uiść w terminie 7 dni wpis sądowy od skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) września 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie wskazanej w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 19 listopada 2013 r., tj. 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się na k. 69 akt sądowych przesyłka zawierająca wskazane pismo została doręczona osobiście skarżącemu w dniu 5 września 2014 r., co oznacza, że termin do uiszczenia wpisu upłynął dla niego z końcem dnia 12 września 2014 r.

Z informacji pozyskanej z Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (verte k. 70 akt sądowych) wynika, że do dnia 18 września 2014 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do jakich należy skarga, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, wobec nieuiszczenia przez skarżącego w zakreślonym terminie wpisu sądowego - Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.