Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614665

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2014 r.
VI SA/Wa 2770/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, w sprawie ze skargi S. z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - S. z siedzibą w K., w terminie oraz w prawidłowym trybie złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej Sąd) skargę na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej GIF). Skarga została podpisana przez Prezesa skarżącej, przy czym nie załączono do niej żadnych dokumentów potwierdzających, że Prezes jednoosobowo reprezentuje skarżącą.

Wobec powyższego Sąd wezwał skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi poprzez złożenie oryginałów lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałami kopii dokumentów potwierdzających, że Prezes Rady S. w K. - P. B., który podpisał skargę, był umocowany do jednoosobowej reprezentacji skarżącej. Wezwanie to zostało przesłane na adres wskazany w skardze i doręczone upoważnionemu pracownikowi skarżącej dnia 15 września 2014 r. Zatem termin do skutecznego uzupełnienia braków formalnych skargi upływał dnia 22 września 2014 r.

Skarżąca z zachowaniem ww. terminu przesłała żądane przez Sąd dokumenty, przy czym uczyniła to na adres organu, a nie Sądu. Jak wynika z akt GIF przy piśmie z 24 września 2014 r. (nadanym na adres Sądu dnia 25 września 2014 r.) przesłał te dokumenty do Sądu.

Skarżąca zaś pismem nadanym na adres Sądu dnia 26 września 2014 r. wniosła o przywrócenie jej terminu do uzupełnienia ww. braków formalnych podając, że dokumenty stanowiące wykonanie wezwania Sądu omyłkowo przesłała na adres GIF zamiast na adres Sądu. Do wniosku załączono żądane dokumenty, a także pełnomocnictwo dla radcy prawnego do reprezentowania skarżącej przez sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sąd przystępując do rozpoznania niniejszego wniosku na wstępie obowiązany jest zbadać dopuszczalność, terminowość i tryb jego złożenia.

Badając kwestię dopuszczalności na wstępie należy przypomnieć, że termin do uzupełnienia braków formalnych skargi (w niniejszej sprawie 7 dni) jest terminem ustawowym, nie podlegającym modyfikacji przez Sąd, a jedynie istnieje możliwość jego przywrócenia na zasadach określonych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jak wynika z akt sprawy zarządzenie Sądu wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostało skarżącej dnia 15 września 2014 r. Zatem skarżąca obowiązana była uzupełnić owe braki w siedmiodniowym terminie, którego ostatnim dniem był 22 września 2014 r. Zgodnie z aktami żądane przez Sąd dokumenty nie został złożone w powyższym terminie - ani przez skarżącą, ani przez przekazanie ich do Sądu przez GIF, wobec czego skarżąca uprawniona była wnosić o przywrócenie terminu do ich uzupełnienia, gdyż terminowi temu uchybiła. W konsekwencji Sąd stwierdza, że niniejszy wniosek jest dopuszczalny.

Badając terminowość i tryb wniesienia ww. wniosku Sąd ustalił, że został on nadany na adres Sądu dnia 26 września 2014 r., tj. w otwartym terminie 7 dni od otrzymania informacji - poprzez pieczęć placówki oddawczej na z.p.o. załączonym do wniosku, że uzupełnienie przedmiotowych braków formalnych nastąpiło na adres GIF. Sąd przyjął więc, że wniosek ów został złożony w prawidłowym trybie i terminie.

Jak wykazano już wcześniej skarżąca do rozpoznawanego wniosku załączyła braki formalne skargi, o które Sąd ją wzywał, czyniąc tym samym zadość wymogowi z art. 87 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a. - tj. równocześnie z wniesieniem wniosku, dokonała czynności o przywrócenie terminu której wnosi.

Przechodząc do rozpoznania wniosku na wstępie należy podnieść, że brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 270; M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2011, s. 409; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2008 r., sygn. akt II OZ 580/08).

Sąd oceniając całokształt okoliczności sprawy uznał, że skarżąca zawiniła uchybieniu terminowi do uzupełnienia braków formalnych skargi. Z akt oraz uzasadnienia wniosku wynika, że żądane dokumenty zostały omyłkowo przesłane przez pełnomocnika skarżącej na adres GIF, zamiast na adres Sądu. Zatem trudno mówić o braku winy w uchybieniu terminu w tej sprawie.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że skarżąca działa tu przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego), który podlega dodatkowym wymogom związanym z wykonywaniem zawodu. Pełnomocnik, który zgodził się reprezentować skarżącą, ma obowiązek działania w jej imieniu i na jej rzecz z równą starannością, jakby działał na własną rzecz, a ona jako mocodawca ponosi ryzyko ujemnych skutków niestarannego zachowania się profesjonalnego pełnomocnika. Zaniedbania osób, którymi posługuje się skarżąca, obciążają ją samą. Dotyczy to również przypadku, gdy zaniedbań takich dopuścił się np. personel administracyjny zatrudniony przez reprezentującego stronę radcę prawnego. Zaniedbania tych osób obciążają profesjonalnego pełnomocnika, a jednocześnie nie zwalniają strony od poniesienia prawnych skutków niestarannych działań. Takie stanowisko jest jednolicie przyjmowane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Reasumując Sąd stwierdza, że wskazanie w niniejszej sprawie jako adresata organu, zamiast Sądu, nie może być uznane za działanie niezawinione przez pełnomocnika skarżącej, a tym samym przez samą skarżącą. Wobec powyższego Sąd uznał, że nie zostały spełnione w tej sprawie przesłanki do przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i wobec tego należało odmówić przywrócenia żądanego przez skarżącą terminu.

Nadto Sąd stwierdza, że także nadesłanych przez organ do Sądu dokumentów nie można uznać jako złożonych w terminie, gdyż ostatnim dniem terminu był 22 września 2014 r., a organ nadał je na adres Sądu dnia 25 września 2014 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że niniejszy wniosek o przywrócenie terminu jest niezasadny i dlatego orzekł jak w postanowieniu, czyniąc to w oparciu o art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.